Rýchle vyhľadávanie
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky používania služieb internetového serveru tujepraca.sk

 

1. Úvodné ustanovenia


Prevádzkovateľom serveru ( ďalej len prevádzkovateľ) www.tujepraca.sk je spoločnosť Webnet s.r.o, so sídlom Záhonok 488/1, 960 01 Zvolen, IČO: 44 612 095 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 16002/S
 
Potvrdením týchto podmienok prehlasujete, že ste oprávnený konať v mene registrovaného klienta (ďalej len „Klient“) a súhlasíte s bezvýhradným dodržiavaním týchto všeobecných podmienok.
 

2. Registrácia na serveri tujepraca.sk


Pre využívanie služieb je nutná registrácia kde je potrebné uviesť pravdivé, kompletné a aktuálne požadované údaje a pri zmene týchto údajov ich priebežne aktualizovať.
 

3. Vyhradenie zodpovednosti


Klient je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov ako aj všetkých ďalších materiálov ktoré umiestni na server www.tujepraca.sk.

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť a zrušiť registráciu komukoľvek bez udania dôvodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmazanie akéhokoľvek materiálu Klienta, ktorý považuje za závadný, nepravdivý alebo odporujúci dobrým mravom.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené prevádzkou servera tujepraca.sk.

4. Platobné podmienky


 Používanie služieb servera tujepraca.sk je bezplatné ak nie je uvedené inak v sekcii „Cenník služieb“
 

5. Obsah servera tujepraca.sk


Obsah servera tujepraca.sk je chránený autorským zákonom. Akékoľvek prebratie alebo rozširovanie obsahu servera tujepraca.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané.
 

6. Záverečné ustanovenia


Všetky vzťahy neobsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 12.1.2011